pl en

Podstawowe dane roczne

2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 418 865
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)10 501
Zysk (strata) brutto (tys. zł)4 616
Zysk (strata) netto (tys. zł) - 2 267
Amortyzacja (tys. zł)17 070
EBITDA (tys. zł)27 571
Aktywa (tys. zł)692 742
Kapitał własny (tys. zł)194 824
Liczba akcji (tys. szt)75 362, 932
Zysk na akcję (zł)- 0,030
Wartość księgowa na akcję (zł)2,585
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2020II Q 2020III Q 2020
IV Q 2020
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 111 818
117 657
128 675

 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 45
2 369
5 409

 Zysk/strata brutto (tys. zł) -4 058
1 443
3 300

 Zysk/strata netto (tys. zł) -5 144
-1 528
2 875

 Amortyzacja (tys. zł) 5 351
4 951
6 245

 EBITDA (tys. zł) 5 396
7 320
11 654

 Aktywa (tys. zł) 691 069
692 311
680 450

 Kapitał własny (tys. zł)190 147
186 037
189 029

 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932

 Zysk na akcję (zł) -0,068
-0,020
0,038

 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,523
2,469
2,508

...

Czytaj więcej

Opinia biegłego rewidenta

Dywidenda

  • W roku 2020 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,02 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 1.507.258,64 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 29.09.2020 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 13.10.2020 r.
W zatwierdzonym przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2020 r., podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414.031 akcji.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: