pl en

Podstawowe dane roczne

2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 106 713
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)8 737
Zysk (strata) brutto (tys. zł)21 283
Zysk (strata) netto (tys. zł)20 366
Amortyzacja (tys. zł)6 087
EBITDA (tys. zł)14 824
Aktywa (tys. zł)398 879
Kapitał własny (tys. zł)222 783
Liczba akcji (tys. szt)75 362, 932
Zysk na akcję (zł)0,28
Wartość księgowa na akcję (zł)3,057
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2017II Q 2017III Q 2017
IV Q 2017
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 167
65  086
72 989

 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) - 211
4 131
6 744

 Zysk/strata brutto (tys. zł) - 2 147
8 596
5 683

 Zysk/strata netto (tys. zł) - 10 135
8 694
3 274

 Amortyzacja (tys. zł) 2 309
2 279
2 054

 EBITDA (tys. zł) 2 098
6 410
8 798

 Aktywa (tys. zł) 406 887
434 831
462 970

 Kapitał własny (tys. zł)177 705
180 197
183 536

 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932

 Zysk na akcję (zł) - 0,134
0,115
0,043

 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,358
2,391
2,435

...

Czytaj więcej

Opinia biegłego rewidenta

Dywidenda

  • W roku 2016 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję.
  • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3.643.147 zł.
  • Dniem nabycia prawa do dywidendy był 22.08.2016 r.
  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 12.09.2016 r.
Do tej pory zyski Spółka przeznaczała na rozwój Grupy. Ze względu na duże nadwyżki finansowe wygenerowane w poprzedzającym roku oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, zaczęto rozważać wypłatę dywidendy. Po skonsultowaniu tego pomysłu z akcjonariuszami, którzy pojawili się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podjęta została uchwała zatwierdzająca wypłatę. Wkrótce planujemy określić szczegóły naszej polityki dywidendowej na kolejne lata.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: